Τα μεταβλητά δεδομένα είναι πιθανώς ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εκτύπωσης, επιτρέποντας την προσωποποίηση τόσο του κειμένου, όσο και των εικόνων σε κάθε έγγραφο.